TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp. Wyszczególnienie  Opłata w zł (zawiera VAT)
1. Okresowe badanie techniczne:
1.1. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy  62,00
1.2. 1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.)1  98,00
1.3. 1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.  153,00
1.4. 1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy  176,00
1.5. 1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą  199,00
1.6. 1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  40,00
1.7. 1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c  50,00
1.8. 1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.  70,00
1.9. 1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.  78,00
1.10. 1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.  163,00
1.11. 1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.  177,00
1.12. 1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  85,00
1.13. 1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  42,00
1.14. 1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  50,00
1.15. 1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)  63,00
1.16. 1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  48,00
1.17. 1.17 tramwaj — wagon silnikowy  330,00
1.18. 1.18 tramwaj — wagon przegubowy  395,00
1.19. 1.19 tramwaj — wagon doczepny czynny  250,00
1.20. 1.20 tramwaj — wagon doczepny bierny  110,00
1.21. 1.21 trolejbus — badania elektryczne)2  115,00
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeśdzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1. skuteczności i równomierności działania hamulców  20,00
2.2. skuteczności działania hamulców tramwaju  120,00
2.3. skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu  50,00
2.4. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania  14,00
2.5. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy,luzów w zawieszeniu  20,00
2.6. toksyczności spalin  14,00
2.7. poziomu hałasu  20,00
2.8. geometrii kół jednej osi  36,00
2.9. działania amortyzatorów jednej osi  14,00
2.10. wszystkich innych usterek łącznie  20,00
3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1. motocykl, motorower, ciągnik rolniczy  116,00
3.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.  169,00
3.3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy  powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.  232,00
3.4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy  297,00
3.5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą  327,00
3.6.  przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  92,00
3.7. przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.  134,00
3.8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.  165,00
3.9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.  170,00
3.10. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.  269,00
3.11. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.  297,00
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)  20,00
4.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)  94,00
4.3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  51,00
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1.  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych  20,00
5.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)  94,00
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1. w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeśdzie zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)  114,00
6.2. który ma byç używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  42,00
6.3.  który ma byç używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  50,00
6.4. który ma byç używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  85,00
6.5. autobusu, który może poruszaç się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)  126,00
6.6. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  48,00
6.7. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym  82,00
6.8. o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym  50,00
6.9. skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji  60,00
6.10.  pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzaç zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  94,00
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy  35,00
7.2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze  21,00
7.3. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób  48,00
7.4.  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej  41,00
7.5. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego  41,00
7.6.  wykonanie numeru nadwozia  49,00
7.7. wykonanie numeru silnika  49,00
7.8. wykonanie tabliczki i jej umieszczenie  36,00
7.9. sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych  82,00
7.10. pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy  255,00

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosowaç tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. — masa własna pojazdu,
d.m.c. — dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Rezerwuj termin

Sprawdź dostępne terminy przeglądu swojego pojazdu w kalendarzu online.

Wykonujemy przeglądy wszystkich pojazdów samochodowych bez względu na rodzaj paliwa, napędu czy typ skrzyni biegów.
U nas nie czekasz w kolejkach.