Polityka prywatności Beskidus z dnia 11.09.2018

Korzystając z naszej strony internetowej poprzez: formularz kontaktowy, zapytania o ofertę, aplikując na stanowiska pracy dostępne na stronie oraz wyrażając zgodę na wysyłkę sms lub e-maili z ofertą handlową (usługa dostępna na Stacji Kontroli Pojazdów) oraz współpracując z nami poprzez wszelakiego rodzaju umowy, transport, spedycję,  najem, dostawy, zakupy, sprzedaż  itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkiej staranności aby zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych były dla Ciebie zrozumiałe. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem aby dowiedzieć się na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.

 I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest BESKIDUS Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zembrzycach 663, 34-210 Zembrzyce wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000218304.; kapitał zakładowy 2.400.000 NIP: 552-158-63-76; REGON: 356879255 (dalej: „Beskidus”)

Beskidus powołał inspektora danych osobowych: Izabela Międzybrodzka, kontakt tel. 516 004 958, adres e-mail: iod@beskidus.eu.

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Proces rekrutacji

Dane osobowe, które podajesz w CV podczas aplikowania na stanowisko pracy zgłoszone w ofercie pracy będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko podane w  ofercie pracy.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV  w zakresie wskazanym przez art. 22[1] § 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego – jednak nie dłużej niż 1 miesiąc, po czym zostanie zniszczone.

Jeżeli w swoim CV umieścisz dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane  w art. 22 [1] § 1 kodeksu pracy (tj. dane dodatkowe w stosunku do danych: o imieniu (imionach) i nazwisku, dacie urodzenia, miejscu zamieszkania (adresie do korespondencji), wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)) np. wizerunek, zainteresowania, etc., to będziemy je mogli przetwarzać – czyli przyjąć Twoje CV wyłącznie wtedy kiedy  w CV zawrzesz zgodę dla przetwarzania przez nas również dodatkowych danych osobowych. Treść takiej zgody mogłaby wyglądać następująco „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dodatkowe dane – dodatkowe w stosunku do danych zawartych w art. 22[1]§1. Kodeksu pracy”. Wtedy Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust 1a RODO).

Dodatkowa zgoda jest dobrowolna, jednak w przypadku braku wyrażenia zgody i umieszczeniu w CV dodatkowych informacji – będziemy musieli takie CV zniszczyć – bez rozpatrzenia.

Przesłanie CV z jest warunkiem niezbędnym by Cię uwzględnić w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy.

Dostęp do przesłanego przez Ciebie CV będą mieli upoważnieni pracownicy Beskidus, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 

Formularze kontaktowe (dostępne na stronie serwisu www.beskidus.eu)

Dane osobowe, które podajesz w formularzu kontaktowym tj. imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail, będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu z Tobą, we wskazanej formie  i w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Podanie danych jest niezbędne aby odpowiedzieć na zgłoszenie albo zapytanie.

Dostęp do Twoich danych ma wyłącznie Dział Beskidus, do którego dotarło zapytanie.

 

Zapytanie ofertowe (dostępne na stronie serwisu www.beskidus.eu)

Dane osobowe, które podajesz w formularzu zapytania ofertowego tj. imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres, nazwa firmy, będą przetwarzane w celu rzetelnego przedstawienia oferty i są niezbędne aby ofertę przygotować i przedstawić.

Dostęp do podanych danych ma wyłącznie Dział Beskidus, do którego dotarło zapytanie.

 

Wysyłka sms/e-mail z systemu na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Beskidus

Dane osobowe, które podajesz (tj. numer telefonu, adres e-mail, nr rejestracyjny pojazdu) będą przetwarzane w celu realizacji usługi wysyłania sms, e-maili z przypomnieniem o dacie badania technicznego samochodu oraz wysyłania informacji handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (tj. zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą).

Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do czasu cofnięcia zgody.

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy stacji kontroli pojazdów Beskidus oraz Firma obsługująca system umożliwiający obsługę automatycznych powiadomień sms.

Podanie danych osobowych do wysyłki sms/e-mail jest dobrowolne – nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani też warunkiem przeprowadzenia badania technicznego. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Monitoring na obiektach i terenach należących do Spółki

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem (wejścia do budynków, parkingi, place, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1f RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (zwiększenie bezpieczeństwa).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 2 miesiące od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Beskidus zarządzających systemem monitoringu  a także podmiot obsługujący doraźnie system. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym ze Spółką lub osobom trzecim na podstawie przepisów prawa.

  

Partnerzy handlowi, kontrahenci, klienci, współpracownicy

Twoje dane osobowe (podane np. w umowie, zleceniu, zamówieniu, na fakturze, korespondencji związanej z umową, procesie reklamacyjnym) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wiążącej strony oraz wymogów przepisów podatkowo – finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.

Podstawą prawną przetwarzania danych  jest  art. 6 pkt 1 b RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku  – tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 c RODO tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego oraz art. 6 ust. 1 f RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Tam gdzie Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Beskidus oraz mogą być udostępnione podmiotom powiązanym ze Spółką lub osobom trzecim; mowa tutaj o firmach księgowych, podmiotach prawniczych itp. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Beskidus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym by realizować umowę zawartą między Tobą a Beskidus  oraz by spełnić wymogi przepisów podatkowo- finansowych.

 

Dodatkowe informacje

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Beskidus  (art. 6 ust.1 lit. f) RODO:

Ø  Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);

Ø  Twoje dane, jak również dane innych osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wyjątkiem może tutaj być współpraca w zakresie zleceń transportowych z krajami spoza EOG: Zbierane dane osobowe przechowywać wtedy będziemy na terenie EOG ale nie wykluczamy możliwości przesłania danych do kraju spoza obszaru EOG. Każda operacja przesyłania danych osobowych będzie jednak wykonana zgodnie z obowiązującym prawem i tylko w przypadku niezbędnej konieczności. Będziemy stosować standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające  w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

W ramach przetwarzania danych osobowych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

III. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Beskidus Twoich danych osobowych masz:

Ø  prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do tych danych oraz ich kopii.

Ø  prawo do żądania sprostowania  tj. poprawienia, uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

Ø  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu).

Ø  Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane).

Ø  Prawo do przenoszenia danych –  na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy.

Ø  Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Ø  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z przysługujących praw prosimy Cię o Kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych – dane kontaktowe na początku dokumentu.

Masz również prawo złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Strona urzędu (https://uodo.gov.pl).

 

IV. Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywanie informacji

Beskidus Sp.  z o.o. posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

V.  Zasady przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez strony (partnerów handlowych, kontrahentów, przewoźników, zleceniodawców)

Partner handlowy (przewoźnik, zleceniodawca, spedytor)  oraz Beskidus, jako strony umowy na realizację usług transportowych lub spedycyjnych (dalej „Umowa”) działają jako indywidualni administratorzy danych osobowych i w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań stron wynikających z Umowy, będą sobie nawzajem przekazywać dane osobowe odbiorców luba nadawców towarów, swoich klientów lub podwykonawców oraz dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników.

Obie strony gwarantują, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wdrożą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące wykonaniu wymagań art.  32 RODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Partner handlowy może przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Beskidus wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla wykonania Umowy.

Partner handlowy jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich przypadków naruszeń ochrony powierzonych danych osobowych –  niezwłocznie, w miarę swoich możliwości w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Partner handlowy zobowiązany jest umożliwić Beskidus przeprowadzanie audytów pod kątem stosowania się do ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania, w imieniu Beskidus, każdemu swemu pracownikowi lub współpracownikowi dostępu do zapoznania się z polityką prywatności Beskidus dostępnej pod adresem www.beskidus.eu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

VI. Informacje techniczne – pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Ødostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

Øtworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Øutrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a)    Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b)    „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

VI. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.