Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. (EUR-Lex – 32020R1055 – PL – EUR-Lex (europa.eu)) zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 249, str. 17) wprowadziło m.in. zmianę w przepisach polegającą na objęciu obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony. Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 21 lutego 2022 r.

W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2020/1055  do dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, są zwolnieni ze stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, o ile prawo państwa członkowskiego siedziby nie stanowi inaczej.

W dniu 28 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2022 r. poz. 209).

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 209

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: m. in. art. 16, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 16. 1. Do dnia 20 maja 2022 r. do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się wyłącznie w zakresie wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji oraz zgłaszania pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 7 pkt 7 tej ustawy.
2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, mogą ubiegać się o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Od dnia 5 lutego br. na stronie urzędu dostępne będą wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej oraz świadectwa kierowcy dla przedsiębiorców wykonujących transport międzynarodowy pojazdami o dmc. 2,5-3,5 t.